FSU:s höstmöte

FSU:s höstmöte arrangeras 16.11.2019 på Åland

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE

Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf:s medlemsorganisationer kallas härmed till stadgeenligt höstmöte lördagen den 16 november 2019 klockan 16.30. Plats: Solhult, Södra Vårdös UF, Mickelsövägen 61-75, Vårdö, Åland.

Vid förbundets höstmöte behandlas följande ärenden (6§ i förbundets stadgar), samt förbundsstyrelsens förslag till ändring av förbundets stadgar samt presenteras och diskuteras Propositionsarbetsgruppens rapport:                                                                                                                   

1. Mötets stadgeenlighet

2. Upprop av ombud

3. Val av mötespresidium

4. Val av protokolljusterare

5. Styrelsens förslag till verksamhetsplan

6. Fastställande av medlemsavgiften

7. Styrelsens förslag till budget

8. Styrelsens förslag till ändring av förbundets stadgar

9. Val av ordförande för förbundsstyrelsen för nästa kalenderår

10. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter för de som är i tur att avgå

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller verksamhetsgranskare och verksamhetsgranskningsersättare

12. Förbundsstyrelsens propositioner

                             – Presentation av och diskussion om Propositionsarbetsgruppens rapport

13. Till förbundsstyrelsen inlämnade motioner

14. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden

Ifall stadgeändringen godkänns bör styrelsen utses dels enligt gällande stadgar och dels enligt modellen i styrelsens förslag, som träder i kraft då ändringarna har registrerats.

Vid förbundsmötet representeras ordinarie medlem enligt §5 i förbundets stadgar (landskapsförbunden) av ett befullmäktigat ombud för varje påbörjat tusental medlemmar. Vid omröstning har varje ombud en röst. Dock får inget medlemsförbund ha mer än 45% av samtliga röster vid mötet. Associerad medlem har rätt att till mötet skicka ombud vilka inte är röstberättigade. Varje medlemsförening inom förbundets ordinarie medlemsorganisationer, det vill säga de lokala ungdomsföreningarna, har rätt att skicka två observatörer till förbundsmötet vilka har yttrande men inte rösträtt.

Motioner inlämnas till förbundsstyrelsen senast 15 dagar före mötet. Motionsrätt har varje ordinarie medlem, dess medlemsförening och personmedlem i medlemsförening. Motionsrätt har också associerad medlem. Möteshandlingar postas 10 dagar före mötet.  

Helsingfors, den 7 oktober 2019

FINLANDS SVENSKA UNGDOMSFÖRBUND FSU R.F.

Sebastian Gripenberg

verksamhetsledare

Distribution: Landskapsförbunden, FSU:s styrelsemedlemmar och ersättare samt FRIS

OBS! Ordinarie medlemmar ombeds anmäla sina delegater till fsu@fsu.fi senast 1.11.2019.