Finlands Svenska Ungdomsförbund

Finlands Svenska Ungdomsförbund är Ungdomsföreningsrörelsens centralorganisation.

Landskapsförbund
Föreningar
Personmedlemmar

Om

En av förbundets viktigaste uppgifter är att bevaka ungdomsföreningsrörelsens intressen och skapa förutsättningar för en dynamisk ungdomsföreningsverksamhet i Svenskfinland. FSU jobbar med och för intressebevakning, information, service, rådgivning, projektverksamhet, nationellt-, nordiskt- och internationellt samarbete. Bland verksamhetsformerna hör Teaterkalaset för barn och låtskrivartävlingen Melodi Grand Prix till de populäraste evenemangen. Förbundet samlar landets svenskspråkiga ungdom kring gemensamma strävanden och verkar för deras trivsel och trygghet. Dessutom vill FSU utveckla ungdomarnas sociala färdigheter, skapa en ökad medborgarfostran och ett större samhällsansvar, erbjuda medlemmarna attraktiv och lämplig fritidssysselsättning och förståelse för internationella och humanitära strävanden. Förbundet främjar ett aktivt demokratiskt medborgarskap och stärker samt förkovrar den finlandssvenska identiteten, kulturen och sammanhållningen. FSU försöker stöda de svenskspråkiga ungdomarnas självständighetsprocess och samla dem kring gemensamma kulturella strävanden.

Förbundet har fyra medlemsorganisationer: Nylands Svenska Ungdomsförbund rf NSU, Svenska Österbottens Ungdomsförbund rf (SÖU), Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf och Ålands Ungdomsförbund rf samt en associerad medlem; Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige (FRIS).

FSU skapar förutsättningar för de fyra landskapsförbunden att bedriva sin verksamhet. Det sker genom intressebevakning, information, koordinering, service, gemensamma projekt och synergiska strategier.

Ungdomsföreningsrörelsen

UF-rörelsen

Ungdomsföreningsrörelsen är en av de svenskspråkiga aktörerna för ungdoms- och kulturverksamhet inom tredje sektorn. Rörelsen omspänner ca 300 lokala föreningar, med ca 250 föreningshus och 50 000 personmedlemmar i hela Svenskfinland. Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen startade år 1888 då den första ungdomsföreningen, Malax UF, grundades av Johannes Klockars. Ungdomsföreningsrörelsen är partipolitiskt obunden.

Ungdomsföreningarna arrangerar verksamhet enligt medlemmarnas behov och önskan. Bland de populäraste aktiviteterna är teater och dans, men de flesta verksamhetsformerna finns representerade inom rörelsen. Ungdomsföreningarna är även aktiva med att utveckla den egna hembygden och skapar samt upprätthåller såväl nationella- som internationella kontakter.

Rörelsens olika nivåer

Finlands Svenska Ungdomsförbund (FSU) är rörelsens centralorganisation.

FSU består av fyra landskapsförbund: Nylands Svenska Ungdomsförbund (NSU), Svenska Österbottens Ungdomsförbund (SÖU), Åbolands Ungdomsförbund (ÅUF) och Ålands Ungdomsförbund (ÅLUF). Landskapsförbundens verksamhet omfattar sina respektive landskap inom vilka de fungerar som takorganisationer för de lokala ungdomsföreningarna. Läs mera om landskapsförbunden genom att välja förbund i menyn. I Nyland finns också sju lokalförbund som består av föreningar inom en kommun eller en del av landskapet. I Österbotten finns motsvarande mönster med 8 så kallade ringar. Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige (FRIS) är associerad medlem i FSU.

Föreningshusen

Föreningshusen, som finns i hela Svenskfinland, är hjärtat för varje förening. Husen fungerar som en naturlig kärnpunkt för verksamheten. De ca 300 lokala ungdomsföreningarna uppvisar en mäktig variation på verksamhetsformer. Det mesta drivs i det egna föreningshuset för medlemmar i alla åldrar och på frivillig basis. Föreningshusen används även av många andra föreningar, också av kommuner och andra samhällsorgan. Privatpersoner brukar hyra husen för bröllops- och andra fester.

Amatörteater

Amatörteatern har i Svenskfinland främst uppstått och utvecklats inom ungdomsföreningsrörelsen. FSU är centralorganisation för de ca 80 finlandssvenska amatörteatrarna, av dessa är 15 sommarteatrar. Antalet föreställningar per år är ca 600 och ca 1200 personer står på scen i de olika produktionerna. Allt som allt engagerar teaterproduktionerna flera tusen frivilliga. Publiken uppgår per år till över 100 000 personer. Mera information om de olika teatrarna och om aktuella föreställningar hittar du på.

Vill du bli medlem?

Om du vill bli en länk av den finlandssvenska ungdomskedjan, bör du gå tillväga på följande sätt:

Kontakta den närmaste ungdomsföreningen på din ort. Känner du inte till ortens ungdomsföreningar, lönar det sig att kontakta det närmaste landskapsförbundet (NSU – Nyland, ÅUF – Åboland, SÖU – Österbotten, ÅLUF – Åland).

FSU, liksom även landskapsförbunden, har inga personmedlemmar. Därför bör man vara medlem i en lokalförening för att den vägen kunna hänga med i rörelsens svängar.

Vill din förening bli medlem i Uf-rörelsen?

Om er förening är intresserad av att bli en medlemsförening i UF-rörelsen, bör ni kontakta det landskapsförbund i vilken er förening finns.

Enbart landskapsförbunden är medlemmar i FSU.

Ni får gärna kontakta FSU eller landskapsförbunden ifall ni har frågor angående medlemskap!