Stadgar

Stadgar för Finlands Svenska Ungdomsförbund

1 §. Namn och hemort
Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf är centralorganisation för den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen.

Förbundets språk är svenska och dess hemort Helsingfors.

2 §. Medlemmar
Ordinarie medlemmar i förbundet är: Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f., Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f. (SÖU), Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f., och Ålands Ungdomsförbund r.f.

Därutöver kan förbundsstyrelsen såsom ordinarie medlemmar godkänna andra i Finland verkande inregistrerade kulturella ungdomsförbund eller därmed jämförbara sammanslutningar.

Associerad medlem är Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige.

3 §. Målsättning
Förbundet har till uppgift att samla landets svenska ungdom kring gemensamma strävanden och att verka för:
– den finlandssvenska ungdomens trivsel och trygghet
– att utveckla ungdomens andliga och sociala färdigheter
– en ökad medborgarfostran och ett större samhällsansvar
– att erbjuda sina medlemmar attraktiv och lämplig fritidssysselsättning
– förståelse för internationella och humanitära strävanden.

4 §. Hur syftet förverkligas
Sitt ändamål förverkligar förbundet genom att:
– skapa förutsättningar för ett effektivt ungdomsföreningsarbete
– bevaka och föra uf-rörelsens talan gentemot staten, övriga myndigheter och institutioner
– informera om, och samordna gemensamma verksamhetsformer
– delta aktivt i den ungdomspolitiska debatten och planeringen
– samordna ledarutbildning och utveckla service åt medlemsorganisationerna på alla nivåer
– planera, organisera, genomföra och utvärdera projektverksamhet.

Förbundet kan överta, skapa och förvalta kassor och fonder, motta understöd, donationer och testamenten, förvärva och besitta fast och lös egendom samt motta anslag ur allmänna medel.

5 §. Förvaltning
Förbundets högsta beslutande organ är förbundsmöte. Ordinarie förbundsmöte hålls årligen i april eller maj samt i november eller december. Vårmötet är redovisningsmöte; höstmötet är val- och planeringsmöte.

Vid förbundsmöten representeras ordinarie medlem av ett befullmäktigat ombud för varje påbörjat tusental medlemmar. Medlemsantalet fastställs årligen av förbundsstyrelsen på basis av medlemsförbundens rapporter. Vid omröstning har varje närvarande ombud en röst. Dock må ett medlemsförbund inte ha mera än 45% av samtliga röster vid mötet. Associerad medlem har rätt att till förbundsmötet sända ombud, vilka icke är röstberättigade.

Varje medlemsförening inom förbundets ordinarie medlemsorganisationer har rätt att till förbundsmöte sända två observatörer som har yttrande- men inte rösträtt.

Kallelse till förbundsmöte sker per brev eller e-post till varje medlemsförbund minst 30 dagar före mötet på uppdrag av förbundsstyrelsen till den adress eller e-postadress som medlemsförbundet har uppgett. Möteshandlingar bör postas eller sändas per e-post minst 10 dagar före mötet. Tidpunkten för förbundets ordinarie vår- och höstmöten skall preliminärt fastställas i den årliga verksamhetsplanen.

Motioner bör inlämnas till styrelsen senast 15 dagar före förbundsmötet.

Motionsrätt har ordinarie medlem, dess medlemsförening och personmedlem i medlemsförening. Motionsrätt har också associerad medlem.

Förbundsstyrelsen kan besluta att ombud skall få delta i förbundsmöte på distans med tillhjälp av datakommunikation eller något annat tekniskt hjälpmedel. Beslutet måste i så fall fattas i så god tid att information om saken kan inkluderas i den officiella möteskallelsen. Förbundsmötet fastställer en omröstnings- och valordning, i vilken skall intas sådana bestämmelser om röstning och val som behövs för att komplettera dessa stadgar i denna fråga.

Om medlemmarna är enhälliga, får de fatta beslut i frågor som ska avgöras vid ordinarie vårmöte utan att komma samman till möte, förutsatt att inga motioner eller propositioner föreligger. Beslutet ska fattas skriftligen, dateras och undertecknas av representanter för samtliga röstberättigade föreningsmedlemmar.

6 §. Förbundsmöten
Vid förbundets vårmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötets stadgeenlighet
 2. Upprop av ombud
 3. Val av mötespresidium
 4. Val av protokolljusterare
 5. Presentation av verksamhetsberättelse och bokslut
 6. Presentation av revisorernas berättelse
 7. Fastställandet av bokslutet och verksamhetsberättelsen
 8. Ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga
 9. Förbundsstyrelsens propositioner
 10. Till förbundsstyrelsen inlämnade motioner
 11. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden

Vid förbundets höstmöte behandlas följande ärenden:

 1. Mötets stadgeenlighet
 2. Upprop av ombud
 3. Val av mötespresidium
 4. Val av protokolljusterare
 5. Styrelsens förslag till verksamhetsplan
 6. Fastställande av medlemsavgiften
 7. Styrelsens förslag till budget
 8. Val av ordförande för förbundsstyrelsen för nästa kalenderår
 9. Val av styrelsemedlemmar och suppleanter för de som är i tur att avgå
 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter eller verksamhetsgranskare och verksamhetsgranskningsersättare
 11. Förbundsstyrelsens propositioner
 12. Till förbundsstyrelsen inlämnade motioner
 13. Övriga i möteskallelsen angivna ärenden


7 §. Styrelsen
Förbundets angelägenheter ombesörjs av en styrelse, vilken inom ramen för verksamhetsplanen, budgeten och sin allmänna kompetens har rätt att handhava alla ärenden som berör förbundet. Styrelsen består av ordförande samt åtta ordinarie styrelsemedlemmar och åtta personliga suppleanter fördelade enligt följande: Nylands Svenska Ungdomsförbund r.f., två ordinarie styrelsemedlemmar och två suppleanter, Svenska Österbottens Ungdomsförbund r.f. (SÖU), två ordinarie styrelsemedlemmar och två suppleanter, Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f., två ordinarie styrelsemedlemmar och två suppleanter, Ålands Ungdomsförbund r.f., två ordinarie styrelsemedlemmar och två suppleanter. Antas nya medlemmar till förbundet bör dessa erhålla platser i styrelsen, beslut därom fattas vid ordinarie höstmöte.

Ordförande väljs för ett kalenderår i sänder. Styrelseledamöters jämte suppleanters mandatperiod är två år. Styrelsen utses så att hälften väljs årligen på förbundets höstmöte för att ersätta de som är i tur att avgå.

Styrelsen utser inom sig viceordförande samt inom eller utom sig sekreterare och ekonom. Styrelsen kan utse utskott och kommittéer. Styrelsen är beslutför då ordförande eller viceordförande och minst fyra styrelsemedlemmar är närvarande.

Förbundsstyrelsen åligger:
– att verka i enlighet med förbundets mål och syften och de beslut som fattas vid förbundets möten samt inom dessa ramar besluta om riktlinjerna för förbundets verksamhet
– att ansvara för förvaltningen av förbundets tillgångar och egendom samt övervaka bokföringen och uppgörandet av bokslutet
– att anställa, övervaka och entlediga förbundets personal
– att följa med samhällsutvecklingen och lagstiftningen i ungdomsfrågor samt vidta de åtgärder som detta förutsätter
– att godkänna nya medlemmar i förbundet
– att förbereda de ärenden som skall behandlas vid förbundets möten samt avge de berättelser och planer som förutsättes
– att utfärda kallelse till förbundets ordinarie möten samt eventuella extra förbundsmöten.

8 §. Namntecknare
Förbundets namn tecknas 1) av ordförande ensam eller 2) av viceordförande tillsammans med en av styrelsen utsedd styrelsemedlem eller en tjänsteman inom förbundet.

9 §. Verksamhets- och räkenskapsperiod
Förbundets verksamhets- och räkenskapsperiod avslutas kalenderårsvis. Rapporterna tillhandahålles revisorerna eller verksamhetsgranskarna senast trettio dagar före förbundets vårmöte.

10 §. Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar skall senast två månader före ordinarie förbundsmöte inlämnas till styrelsen och bör för att bli gällande erhålla minst trefjärdedelar av alla de vid omröstningen avgivna rösterna vid förbundsmöte.

11 §. Förbundets upplösning
Förbundet kan upplösas om två ordinarie förbundsmöten så besluter med trefjärdedels majoritet. I händelse av att förbundet upplöses tillfaller dess tillgångar någon eller några inregistrerade svenska organisationer med liknande syften i enlighet med det senare förbundsmötets beslut.

12 §. Övrigt
I övrigt gäller föreningslagens stadganden.