Ungdomsföreningsrörelsens Stöd rf, UFS

Ungdomsföreningsrörelsens stöd grundades 1981, främst för att stöda uf-arbetet ekonomiskt, men dessutom har UFS allt mera blivit ett organ för uf-veteraner och ett redskap för att dokumentera uf-arbetet under gångna år. Nya medlemmar med intresse för uf-rörelsen är välkomna!

Publikationer
För den som vill läsa mera om uf-rörelsens händelserika förflutna finns fyra publikationer ännu i lager:
- Ungdomsföreningarnas mångfald, en förteckning över alla finlandssvenska ungdomsföreningar grundade åren 1888-2003
- En folkrörelse väller fram, uf-rörelsens uppkomst och utveckling åren 1888-1938 (historik 1, utkommen 2006)
- Mellan tradition och förnyelse, den finlandssvenska uf-rörelsen från krigsåren in i 2000-talet (historik 2, utkommen 2013)
- Eldsjälar, boken om 15 av uf-teaterns aktivaste medarbetare
Böckerna fås (gratis!) från FSU:s kansli. Postkostnader faktureras.

Kontakt
Som UFS:s ordförande fungerar Sebastian Gripenberg, sekreterare är Kim Österman och Johan Isaksson är kassör. Post som riktas till UFS skickas enligt adressen: Ungdomsföreningsrörelsens Stöd, Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors.

Höstmöte 5.11.2019
Medlemmarna i Ungdomsföreningsrörelsens Stöd (UFS) kallas till stadgeenligt höstmöte som hålls tisdagen den 5 november 2019 kl. 17.00 i mötesrum 101 i SFV-huset G18, Georgsgatan 18, Helsingfors. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Före höstmöteshandlingarna tar vid, får vi lyssna till Jennica Thylin-Klaus, utgivningschef på Svenska litteratursällskapet. Hon berättar kort om sällskapets stora projekt att digitalisera all bokutgivning sedan starten 1885. Hon besvarar sedan frågor om vårt eget projekt, att digitalisera alla skrifter om ungdomsföreningsrörelsen. Vilka är utmaningarna, juridiskt (författarrättigheter), tekniskt (kan vi använda FSU:s plattform) och resursmässigt (vem klarar av arbetet).. 

Medlemsavgift
Medlemsavgiften 2019 är 15 euro och den skall betalas till föreningens konto: Fi17 4055 1110 0054 89. Meddelande: Medlemsavgift 2019. Nya personmedlemmar och tidigare medlemmar som ändrat adress bedes vänligen i meddelandefältet uppge sin när- och postadress.

Medlemsgåva
UFS har köpt in ett antal exemplar av biografin över Evy Björkman, som var en av förgrundsgestalterna inom UF-rörelsen. Boken utkommer till bokmässan i Helsingfors i SFV:s Biografiserie. Den kan beställas via FSU:s kansli och är gratis för medlemmar inom UFS som har betalat sin medlemsavgift.