Ungdomsföreningsrörelsens Stöd Rf, UFS

Ungdomsföreningsrörelsens stöd grundades 1981, främst för att stöda uf-arbetet ekonomiskt, men dessutom har UFS allt mera blivit ett organ för uf-veteraner och ett redskap för att dokumentera uf-arbetet under gångna år. Nya medlemmar med intresse för uf-rörelsen är välkomna!

UFS höll kombinerat vår- och höstmöte

Ungdomsföreningsrörelsens Stöds (UFS) verksamhet har p g a Covid-19-pandemin legat nere under detta år. Föreningens styrelse kunde sammankomma till ett styrelsemöte alldeles i början av mars, men vårmötet blev inhiberat eftersom man ville förminska risken för smittspridning.

Föreningen höll nyligen, 17.11.2020, ett kombinerat vår- och höstmöte där deltagarna medverkade på distans via datakommunikation. Årsberättelsen liksom bokslutet för senaste år (2019) godkändes och styrelsens ansvarsfrihet kunde beviljas. Därefter fattades beslut om styrelsemedlemmar, budget och verksamhetsplan samt medlemsavgiften, fortsättningsvis 15 euro, för nästa år.

Styrelsen för nästa år består av ordförande Sebastian Gripenberg och medlemmarna Susanne RäihäJohan IsakssonRolf BjörkellUllrike Hjelt-HanssonHenry RaskNiclas Sandnabba och nyvalde FSU-ordföranden Tony Karlsson (fr o m 2021). Kim Österman fungerar som sekreterare utanför styrelsen.

På det kombinerade mötet beslöts vidare, att medlemsavgiften om 15 euro skall indrivas för i år trots att året närmar sig sitt slut. Normalt skickas information om medlemsavgiften ut i samband med kallelsen till vårmötet, men p g a Coronasituationen under vårvintern blev det avbrott. UFS-styrelsen hoppas på att de flesta tidigare medlemmarna vill fortsätta medverka och understöda föreningen genom inbetalningen av medlemsavgiften, 15 euro, till föreningens konto FI17 4055 1110 0054 89, senast före årsskiftet. För avgiften får medlemmarna bland annat tidningen Ungdomsförening med fyra nummer per år hemskickad och utöver det kan man beställa olika publikationer via FSU.

Kontakt

Som UFS:s ordförande fungerar Sebastian Gripenberg, sekreterare är Kim Österman och Johan Isaksson är kassör. Post som riktas till UFS skickas enligt adressen: Ungdomsföreningsrörelsens Stöd, Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften 2020 är 15 euro och den skall betalas till föreningens konto: Fi17 4055 1110 0054 89. Meddelande: Medlemsavgift 2020. Nya personmedlemmar och tidigare medlemmar som ändrat adress bedes vänligen i meddelandefältet uppge sin när- och postadress.

Publikationer

För den som vill läsa mera om uf-rörelsens händelserika förflutna finns fyra publikationer ännu i lager.
Böckerna fås (gratis!) från FSU:s kansli. Postkostnader faktureras.

Ungdomsföreningarnas mångfald

En förteckning över alla finlandssvenska ungdomsföreningar grundade åren 1888-2003.

En folkrörelse väller fram

Uf-rörelsens uppkomst och utveckling åren 1888-1938 (historik 1, utkommen 2006).

Mellan tradition och förnyelse

Den finlandssvenska uf-rörelsen från krigsåren in i 2000-talet (historik 2, utkommen 2013).

Eldsjälar

Boken om 15 av uf-teaterns aktivaste medarbetare.