Ungdomsföreningsrörelsens Stöd Rf, UFS

Ungdomsföreningsrörelsens stöd grundades 1981, främst för att stöda uf-arbetet ekonomiskt, men dessutom har UFS allt mera blivit ett organ för uf-veteraner och ett redskap för att dokumentera uf-arbetet under gångna år. Nya medlemmar med intresse för uf-rörelsen är välkomna!

Kallelse till kombinerat vår- & höstmöte

Coronaepidemin har medfört stora praktiska hinder för normal verksamhet. UFS har som alla andra föreningar drabbats och har för att förebygga risken för smittspridning valt att i år kombinera vår- och höstmötet. 

Vår- och höstmöte

Mötet hålls den 17 november 2020, kl. 18:00 på distans. Vid mötet kommer alla de ärenden som i stadgarna förutsätts att behandlas vid stadgeenligt vår- och höstmöte att behandlas. Alla som vill delta i mötet uppmanas att göra det med hjälp av dator. Medlemmar som önskar delta måste anmäla sig senast den 16 november 2020, kl. 12:00 per e-post till föreningens sekreterare Kim Österman (kim.osterman@fsu.fi). Därefter sänds en länk till de anmälda, med hjälp av vilken det är möjligt att ansluta sig till mötet.

Adressändringar och e-postadresser
OBS! För att UFS bättre skall kunna upprätthålla ett uppdaterat adressregister över sina medlemmar, är det önskvärt att ni meddelar era adressuppgifter och i synnerhet ändringar av uppgifterna! UFS tar också gärna emot medlemmarnas e-postadresser för att bättre kunna hålla kontakt och sprida information. Skicka ett e-postmeddelande till föreningens sekreterare Kim Österman, kim.osterman@fsu.fi, eller ring, 050 501 4146, för att meddela era uppgifter.

Styrelsen för UFS

Kontakt

Som UFS:s ordförande fungerar Sebastian Gripenberg, sekreterare är Kim Österman och Johan Isaksson är kassör. Post som riktas till UFS skickas enligt adressen: Ungdomsföreningsrörelsens Stöd, Georgsgatan 18, 00120 Helsingfors.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften 2020 är 15 euro och den skall betalas till föreningens konto: Fi17 4055 1110 0054 89. Meddelande: Medlemsavgift 2020. Nya personmedlemmar och tidigare medlemmar som ändrat adress bedes vänligen i meddelandefältet uppge sin när- och postadress.

Publikationer

För den som vill läsa mera om uf-rörelsens händelserika förflutna finns fyra publikationer ännu i lager.
Böckerna fås (gratis!) från FSU:s kansli. Postkostnader faktureras.

Ungdomsföreningarnas mångfald

En förteckning över alla finlandssvenska ungdomsföreningar grundade åren 1888-2003.

En folkrörelse väller fram

Uf-rörelsens uppkomst och utveckling åren 1888-1938 (historik 1, utkommen 2006).

Mellan tradition och förnyelse

Den finlandssvenska uf-rörelsen från krigsåren in i 2000-talet (historik 2, utkommen 2013).

Eldsjälar

Boken om 15 av uf-teaterns aktivaste medarbetare.